Vanuit rotsvast vertrouwen

Algemene voorwaarden

Wij werken graag vanuit rotsvast vertrouwen met je samen

 Definities

1.  ReignBow: ReignBow, gevestigd te Ferdrupt, Frankrijk onder KvK nr. 62398954.

2.  Klant: degene met wie ReignBow een overeenkomst is aangegaan.

3.  Partijen: ReignBow en klant samen.

4.  Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens ReignBow.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen voor online producten en diensten aan consumenten

1.  Alle prijzen die ReignBow op zijn website hanteert zijn in euro’s, inclusief btw en inclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2.  Alle prijzen die ReignBow hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan ReignBow te allen tijde wijzigen. 

3.  Indien partijen voor een product of dienstverlening door ReignBow een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een vaste prijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk vastgesteld meer- of minderwerk zijn overeengekomen.

4.  ReignBow heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 

5.  Voorafgaand aan de ingang ervan zal ReignBow prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

6.  De consument heeft het recht om de overeenkomst met ReignBow op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Prijzen voor advieswerk en aanverwante diensten aan zakelijke partijen

1. Alle prijzen die ReignBow hanteert zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door ReignBow vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. 

3. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van ReignBow, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4. Indien partijen voor een dienstverlening door ReignBow een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

5. ReignBow is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 

6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient ReignBow de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 

7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

8. ReignBow heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 

9. Voorafgaand aan de ingang ervan zal ReignBow prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

10. De klant heeft het recht om de overeenkomst met ReignBow op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

1.  Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is ReignBow gerechtigd in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2.  Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan ReignBow. 

3.  De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

4.  Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag ReignBow zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

5.  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van ReignBow op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

6.  Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door ReignBow, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan ReignBow te betalen. 

 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan ReignBow te verrekenen met een vordering op ReignBow. 

 

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor ReignBow enkel een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

 

Uitvoering van de overeenkomst 

1.  ReignBow voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 

2.  ReignBow heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3.  De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 

4.  Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat ReignBow tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5.  Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat ReignBow tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.


Informatieverstrekking door de klant 

1.  De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan ReignBow.

2.  De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

3.  Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert ReignBow de betreffende bescheiden. 

4.  Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door ReignBow redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.


Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

1.  De overeenkomst tussen ReignBow en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

2.  Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.

3.  Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant ReignBow schriftelijk in gebreke stellen. 


Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd 

1.  De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

2.  Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.


Intellectueel eigendom 

1.  ReignBow behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

2.  De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ReignBow (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.


Boetebeding

1.  Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.

·    is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000

·    is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

2.  Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

3.  Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 

4.  Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van ReignBow waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.


Vrijwaring

De klant vrijwaart ReignBow tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door ReignBow geleverde producten en/of diensten. 

 

Klachten

1.  De klant dient een door ReignBow geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2.  Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant ReignBow daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

3.  Consumenten dienen ReignBow uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4.  De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat ReignBow in staat is hierop adequaat te reageren. 

5.   De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6.  Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat ReignBow gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

1.  De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan ReignBow.

2.  Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling ReignBow ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als ReignBow een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan ReignBow verschuldigd zijn. 

 

Aansprakelijkheid ReignBow

1.  ReignBow is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2.  Indien ReignBow aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3.  ReignBow is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4.  Indien ReignBow aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.  Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van ReignBow vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
 

Recht op ontbinding

1.  De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer ReignBow toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

2.  Is de nakoming van de verplichtingen door ReignBow niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat ReignBow in verzuim is. 

3.  ReignBow heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien ReignBow kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 


Overmacht

1.  In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van ReignBow in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan ReignBow kan worden toegerekend in een van de wil van ReignBow onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van ReignBow kan worden verlangd. 

2.  Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

3.  Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor ReignBow 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat ReignBow er weer aan kan voldoen.

4.  Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

5.  ReignBow is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden

1.  ReignBow is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

2.  Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

3.  Grote inhoudelijke wijzigingen zal ReignBow zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4.  Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

 

Overgang van rechten

1.  Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van ReignBow. 

2.  Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1.  Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

2.  Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat ReignBow bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.  Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

2.  De Nederlandse rechter in het arrondissement waar de klant is gevestigd is bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld te Ferdrupt (Frankrijk) op 15 juli 2021.

Jessica en Fabrice

Dank voor je tijd en vertrouwen

Wij hopen je nog lang in onze community te mogen verwelkomen.